• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

Görev, Yetki Ve Sorumluluklar
• Öğrencilerin ruh ve beden sağlığını korumak.
• Öğrencilerin barınma, beslenme, çalışma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak. Bu amaçla bütçe imkânları nispetinde okuma salonları, öğrenci kantin ve lokalleri, yataklı sağlık merkezleri açmak.
• Öğrencilerin ders dışı ve dinlenme zamanlarını değerlendirmeleri için, yine bütçe imkânları dâhilinde, mediko sosyal merkezleri açmak.
• Toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salonu ve sahaları, kamp yerleri kurmak ve bunların öğrenciler tarafından en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak.
• Öğrencilerin yeteneklerinin ve kişiliklerinin gelişmesine olanak sağlayacak hizmetler sunmak.
• İhale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek.
• İhale edilen işlerin kontrolünü yapmak ve hak edişlerini düzenlemek.
• Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

BİRİMİN YAPISI VE GÖREVLERİ

Öğrencilerin sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemektir.

Bu görevler aşağıdaki şubeler ve birimler vasıtasıyla yerine getirilmektedir.

Daire Başkanı  Görev Tanımı

Daire Başkanı, üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. Başkan olmadığı zamanlarda başkan yardımcılarından biri başkana vekalet eder.

Daire Başkanına, görevlerinde yardımcı olmak üzere başkan yardımcısı atanabilir.

Başkanlığımız bünyesinde iki Şube Müdürlüğü ile hizmetlerin sağlanması planlanmaktadır.

a) Başkan; Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama yetkilerine sahiptir. Yetkilerini, Yönetim Kurulu ve Rektörlüğe karşı sorumlu olarak genel yönetim ilkelerine ve yönetmelik hükümlerine göre kullanır.
b) Daireyle ilgili harcamalarda tahakkuk memurudur.
c) Dairenin yıllık katma ve döner sermaye bütçe ve çalışma programı tasarısını hazırlar, daire yönetim kuruluna sunar.
d) Dairede görevlendirilecek kişilerin seçimlerini yaparak, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca atamalarının yapılmasını Genel Sekreterlik kanalıyla Rektörlüğe önerir.
e) Dairenin verdiği hizmetlerin neler olduğunu uygun araçlardan yararlanarak bütün öğrencilere duyurulmasını, bu hizmetlerden olabildiğince öğrencinin yararlanabilmesini sağlar.

 

Sağlık ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Görev Tanımı